"Em từng là một trai thẳng nhưng từ khi bước vào con đưỡng trai bao em đã không còn có một cảm giác nào với phụ nữ nữa!”" Lần này,…