Nếu sở hữu một trong những nốt ruồi này, thì xin chúc mừng, đây là quý tướng cực tốt! Có 5 nốt ruồi ở những vị trí này thì sớm muộn gì nó cũng…