Theo quan niệm cổ hủ xưa màng trinh nó được ví như "Chiếc then cài" cũng là bằng chứng duy nhất để chứng minh người phụ nữ còn trong trắng…