Đàn bà lấy chồng phải học được hai chữ chọn và chịu. Chọn rồi thì phải chịu, chịu không nổi thì nhất định phải chọn lại. Đàn bà hơn nhau không phải …