Đầu năm lan than trên mạng thấy nhiều chị em rĩ tai nhau những điểm xem bói ở Sài Gòn xem là đáng đồng tiền bác gạo . Dưới đây là một list gần 30 đ…