Lang thang đâu đó nhất là khi tiếp xúc với những đám choai choai chúng ta thương nghe nhưng câu như "Nấu cháo lưỡi,ăn cháo lưỡi" vậy cháo …